SỞ GD&ĐT LẠNG SƠN

TRƯỜNG THPT VŨ LỄ

Số: 67/GM-THPT VL

(V/v mời dự chương trình gặp mặt chuẩn bị cho Kỷ niệm 37 năm xây dựng, trưởng thành và 20 năm tái thành lập trường  THPT Vũ Lễ(1999-2019)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               Vũ Lễ, ngày  15  tháng 8  năm 2019

 

TRƯỜNG THPT VŨ LỄ TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

Thực hiện kế hoạch số: 55/KH-THPTVL  ngày 16 tháng 6 năm 2019 của trường THPT Vũ Lễ, tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 37 năm xây dựng, trưởng thành và 20 năm tái thành lập trường  THPT Vũ Lễ(1999-2019);

Ngày 24/8/2019 trường THPT Vũ Lễ tổ chức gặp mặt thế hệ Nhà giáo, Cán bộ nhân viên đã và đang công tác tại trường; cựu học sinh các khóa từ năm học 1982 đến năm 1990 để chuẩn bị cho kỷ niệm thành lập trường.

* Thời gian: 8h30 ngày 07/9/2019(Tức thứ bảy, ngày 09/8 ÂL).

* Địa điểm: Trường THPT Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

* Nội dung: Gặp mặt, chuẩn bị cho kỷ niệm 37 năm xây dựng, trưởng thành và 20 năm tái thành lập trường  THPT Vũ Lễ.

Trường THPT Vũ Lễ trân trọng kính mời quý vị đại biểu đến dự để động viên thế hệ Nhà giáo, Cán bộ, nhân viên của trường để chuẩn bị cho kỷ niệm 37 năm xây dựng, trưởng thành và 20 năm tái thành lập trường  THPT Vũ Lễ(1999-2019).

                                               TM. BAN GIÁM HIỆU

                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                               Nguyễn Anh Tuấn