BCH Công Đoàn

 • Dương Thúy Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01234545454
 • Hoàng Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   01275424640
  • Email:
   hoangthiloanthpt@gmail.com