Ban Giám hiệu

 • Nguyễn Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng (phụ trách nhà trường)
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0912814668
  • Email:
   camtu270211@gmail.com
 • Vũ Trí Hào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Điện thoại:
   0985729289
  • Email:
   hao.ls.bg@gmail.com
 • Lâm Thị Thanh Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01236990369
  • Email:
   lamthao.vule.ls@gmail.com